luxoil

Синтетичкo моторнoмаслo претставува составот на висококвалитетни синтетички масла и мулти-функционална пакети на адитиви. Овој состав има ексклузивen проток при ниски температури, што овозможува лесно стартување на моторот a so toa i заштита, особено во ладно климатски услови. Sинтетички маслa може да се употребуваат и на високи температурни услови. Употреба на Brillteh Екстра маслоto овозможува да се постигне висок индекс на енергија и заштеда на гориво. Ova масло се препорачува за сите видови на мотори на моторните возила од најновите години на производство (бензин, дизел, турбо и без турбо). SAE 5W-40 - API СМ / CF
- Густина на 20 ° С, максимум 0.870 g / cm3
- Кинематичка вискозност на 100 ° С 12,5 - 16,3 mm2 / s
- ALKALI број, минимум 6,2 mg KOH / g
- ЛАДЕЊЕ температура, максимум - 45 ° С
- Сулфат содржина на пепел, максимум 1,1%
- ПАКУВАЊЕ 1 L, 4 L, 100 L, 216 L